Giấy chứng nhận của Chi cục quản lý chất lượng của nông lâm và thủy sản Hà Nội  - Biggreen đủ điều kiện an toàn thực phẩm